Klauzula informacyjna RODO

Blachownia, dnia 25 maja 2018 roku

Szanowny Rodzicu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tik Tak z siedzibą w 42-290 Blachownia,

ul. Bukowa 59, reprezentowany przez Dyrektora – Łukasza Normana

2. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Tik Tak, inspektorem danych osobowych jest Pan Łukasz Norman i masz prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: tiktak.przedszkole@interia.pl, telefonu nr. 509 911 679.

3.  Twoje dane osobowe i dane osobowego Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:

  • realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,

  • promocji działalności punkt przedszkolnego oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO,

  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f   RODO,

  • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.  Odbiorcami Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. Banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy rachunkowe, kancelarie prawne.

5.  Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności oświatowych, podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z umową,

  • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,

  • statystycznych i archiwizacyjnych,

  • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, publikacji Twojego wizerunku i wizerunku Twojego dziecka od momentu wyrażenia Twojej zgody do momentu odwołania tej zgody.

6.  Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, kopii danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe, w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna RODO

© 2013 by Niepubliczny Punkt Przedszkolny TIK TAK

www.tiktak-przedszkole.com