Promocja "POLECAM  PRZEDSZKOLE"

 - 1 polecone dziecko = 90% rabatu na 1 miesiąc czesnego

 - 3 poleconych dzieci = 90% rabatu na 3 miesiące czesnego itd...

 1. Organizator Promocji

  1. Promocja „Polecam Przedszkole”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tik Tak (dalej: „Przedszkole”) z siedzibą w Blachowni, przy ul. Bukowej 59, wpisany do rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO pod numerem 120409, który od dnia 01.09.2020r. zostanie przekształcony w Sportowe Niepubliczne Przedszkole Tik Tak z siedzibą w Blachowni przy ul. Akacjowej 8.

 2. Prawne uregulowanie promocji

  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
   www.tiktak-przedszkole.com oraz w siedzibie placówki .

 3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji

  1. Promocja dotyczy rabatu na czesne dla rodziców/prawnych opiekunów, polecających dziecko do nowo powstającej placówki tj. Sportowego Niepublicznego Przedszkola Tik Tak z siedzibą w Blachowni
   przy ul. Akacjowej 8

  2. Promocja obowiązuje w okresie 17.02.2020 r. – 30.11.2020 r. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego, przez poleconego i polecającego.

  3. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Przedszkole ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej www.tiktak-przedszkole.com. Zmiana terminu lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych – tj. zapisanych do placówki dzieci w ramach promocji.

 4. Zasady promocji

  1. Uczestnikiem promocji jest Rodzic którego dziecko uczęszcza do Przedszkola lub zostało do niego zapisane.

  2. Warunkiem uzyskania rabatu na czesne jest polecenie Przedszkola innemu Rodzicowi, którego dziecko zostanie zapisane do przedszkola i będzie uczęszczać minimum 3 miesiące, a Rodzic polecony wypełni załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. Rabat stanowi 90% stawki czesnego, aktualnie obowiązującego w Przedszkolu.

  4. Ilość miesięcy obejmujących rabat zależy od ilości dzieci zapisanych w ramach promocji i należy je liczyć jeden do jednego (przykład: polecone i zapisane jedno dziecko skutkuje rabatem na 1 miesiąc, polecenie i zapisanie 3 dzieci skutkuje rabatem na 3 miesiące).

  5. Rodzic polecający uzyskuje rabat na czesne w czwartym miesiącu uczęszczania do Przedszkola poleconego dziecka tj.  po zapłaceniu przez rodzica poleconego dziecka 3 wpłat czesnego.  

  6. Rodzic może uzyskać rabat maksymalnie na 12 miesięcy czesnego.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Kwestie nieuregulowane postanowieniami Regulaminu i kwestie sporne postanawia się rozstrzygać na korzyść Rodzica. Uzyskany rabat stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późń. zm).

Zapraszamy

Niepubliczny Punkt Przedszkolny TIK TAK istnieje od września 2013 r. Działa na podstawie wpisu do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych pod numer RSPO 120409, autentyczność wpisu można zweryfikować

pod linkiem: https://rspo.men.gov.pl/rspo/120409

ADRES

E-MAIL

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

Bukowa 59

42-290 Blachownia

Pon. - Pt.

07:00 - 17:00

Nauczyciele 884 011 022

Właściciel 509 911 679

Wykonanie: Łukasz Norman

Copyright © 2020 tiktak-przedszkole.com