Promocja "POLECAM  PRZEDSZKOLE"

 - 1 polecone dziecko = 90% rabatu na 1 miesiąc czesnego

 - 3 poleconych dzieci = 90% rabatu na 3 miesiące czesnego itd...

 1. Organizator Promocji

  1. Promocja „Polecam Przedszkole”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tik Tak (dalej: „Przedszkole”) z siedzibą w Blachowni, przy ul. Bukowej 59, wpisany do rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO pod numerem 120409, który w 2021r. zostanie przekształcony w Sportowe Niepubliczne Przedszkole Tik Tak z siedzibą w Blachowni przy ul. Akacjowej 8.

 2. Prawne uregulowanie promocji

  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
   www.tiktak-przedszkole.com oraz w siedzibie placówki.

  2. Wyjaśnienie pojęć:

   1. Rodzic polecający: Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko jest zapisane do Przedszkola i uczęszcza do niego min. 1 dzień.

   2. Rodzic polecony: Rodzic/opiekun prawny, który w ramach promocji zapisuje dziecko do przedszkola.

 3. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

  1. Promocja dotyczy rabatu na czesne dla rodziców/opiekunów pranych polecających i poleconych.

  2. Promocja obowiązuje w okresie od 17.02.2020 r. do odwołania. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego, przez Rodzica/opiekuna prawnego poleconego.

  3. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Przedszkole ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej www.tiktak-przedszkole.com. Zmiana terminu lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych – tj. zapisanych do placówki dzieci w ramach promocji.

 4. Zasady promocji

  1. Uczestnikiem promocji jest Rodzic/opiekun prawny polecający, którego dziecko uczęszcza do Przedszkola oraz Rodzic/opiekun prawny polecony, który dokonuje zapisu dziecka do przedszkola w ramach promocji.

  2. Warunkiem uzyskania rabatu na czesne przez Rodzica/opiekuna prawnego polecającego jest polecenie Przedszkola innemu Rodzicowi, którego dziecko zostanie zapisane do przedszkola i będzie uczęszczać minimum 12 miesięcy, a Rodzic polecony wypełni załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. Rabat stanowi 90% stawki czesnego, aktualnie obowiązującego w Przedszkolu.

  4. Ilość miesięcy obejmujących rabat zależy od ilości dzieci zapisanych w ramach promocji i należy je liczyć jeden do jednego (tj. jedno polecone i zapisane jedno dziecko skutkuje rabatem na 1 miesiąc, polecenie i zapisanie 3 dzieci skutkuje rabatem na 3 miesiące).

  5. Rodzic/opiekun prawny polecający uzyskuje rabat na czesne przypadający na kolejny miesiąc po podpisaniu przez Rodzica/opiekuna prawnego poleconego umowy z Przedszkolem. 

  6. Rodzic/opiekun prawny polecony uzyskuje rabat na czesne na miesiąc, w którym została podpisana umowa z Przedszkolem.  

  7. Rodzic/opiekun prawny polecający może uzyskać rabat maksymalnie na 12 miesięcy czesnego.

  8. Rodzic/opiekun prawny polecony może uzyskać rabat maksymalnie na 1 miesiąc czesnego.

  9. W sytuacji, kiedy Rodzic/opiekun prawny polecony wypisze dziecko przed upływem 12 pełnych miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Przedszkolem, jest zobowiązany zwrócić organizatorowi promocji czesne za jeden miesiąc według stawki obowiązującej w podpisanej umowie z organizatorem promocji.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Kwestie nieuregulowane postanowieniami Regulaminu i kwestie sporne postanawia się rozstrzygać na korzyść Rodzica.

  2. Uzyskany rabat stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późń. zm).

Zapraszamy