Publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego podlegają nadzorowi pedagogicznemu przez Kuratorium Oświaty, a jednym z wymiernych testów sprawdzających jakość kształcenia w tego typu placówkach jest przeprowadzana Ewaluacja.

W naszej placówce w dniach 15-16.01.2018 została przeprowadzona Ewaluacja przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. W procesie ewaluacji zebrano i przeanalizowano informacje na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:
 

- Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- Rodzice są partnerami przedszkola

Badaniem objęto rodziców przedszkolaków (ankieta 11 osób oraz wywiad grupowy), 3 nauczycieli (wywiad + ankieta). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje zajęć i analizę dokumentacji. 

Wyrywkowe wnioski z przeprowadzonej ewaluacji :

"...Nauczyciele w czasie obserwowanych zajęć obejmowali indywidualizacją w procesie edukacyjno-wychowawczym
cały oddział, wykorzystując informacje z rozpoznanych możliwości psychofizycznych dzieci, ich potrzeb rozwojowych

oraz sytuacji społecznej. Stosowali zróżnicowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne, uwzględniali zróżnicowane tempo pracy dzieci i czynniki wewnętrzne (np. napięcie emocjonalne), w razie potrzeby wspomagali indywidualnie dzieci podczas wykonywania zadań, stwarzali okazje do odniesienia sukcesu przez dziecko, monitorowali sposób wykonania zadań i angażowanie się dzieci w zajęcia ..."

"...Każdemu dziecku udzielali kształtującej informacji zwrotnej. Zdaniem większości ankietowanych rodziców (93%) nauczyciele służą ich dziecku radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Nauczyciele realizują podczas bieżącej pracy
zintegrowane działania wspierające dzieci, np. ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i języka, korygowanie złych nawyków, udzielanie pomocy podczas trudności edukacyjnych; wyróżnili kilka mierników efektywności udzielanego dzieciom wsparcia, np. progres w poszczególnych sferach rozwoju, osiąganie przez dzieci sukcesów, zmiany w postawach
i zachowaniu dzieci ..."

"...Zdaniem większości ankietowanych rodziców (93%) zajęcia realizowane dodatkowo w punkcie przedszkolnym są dostosowane do potrzeb i możliwości ich dzieci. Zajęcia te, zdaniem rodziców, przynoszą efekty w postaci rozwoju zdolności, poprawy relacji z rówieśnikami, podniesienia samooceny dziecka, wzrostu motywacji, umiejętności efektywnego
uczenia się, wyeliminowania dysfunkcji, np. wada wymowy i poprawy umiejętności komunikacyjnych.
Nauczyciele dokonują analizy efektów udzielanej pomocy, o czym informują rodziców ..."

Niepubliczny Punkt Przedszkolny TIK TAK istnieje od września 2013 r. Działa na podstawie wpisu do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych pod numer RSPO 120409, autentyczność wpisu można zweryfikować

pod linkiem: https://rspo.men.gov.pl/rspo/120409

ADRES

E-MAIL

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

Akacjowa 8

42-290 Blachownia

Pon. - Pt.

07:00 - 17:00

Nauczyciele 884 011 022

Właściciel 509 911 679

Wykonanie: Łukasz Norman

Copyright © 2020 tiktak-przedszkole.com

  • Tik Tak