top of page

Publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego podlegają nadzorowi pedagogicznemu przez Kuratorium Oświaty, a jednym z wymiernych testów sprawdzających jakość kształcenia w tego typu placówkach jest przeprowadzana Ewaluacja.

W naszej placówce w dniach 15-16.01.2018 została przeprowadzona Ewaluacja przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. W procesie ewaluacji zebrano i przeanalizowano informacje na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:
 

- Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- Rodzice są partnerami przedszkola

Badaniem objęto rodziców przedszkolaków (ankieta 11 osób oraz wywiad grupowy), 3 nauczycieli (wywiad + ankieta). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje zajęć i analizę dokumentacji. 

Wyrywkowe wnioski z przeprowadzonej ewaluacji :

"...Nauczyciele w czasie obserwowanych zajęć obejmowali indywidualizacją w procesie edukacyjno-wychowawczym
cały oddział, wykorzystując informacje z rozpoznanych możliwości psychofizycznych dzieci, ich potrzeb rozwojowych

oraz sytuacji społecznej. Stosowali zróżnicowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne, uwzględniali zróżnicowane tempo pracy dzieci i czynniki wewnętrzne (np. napięcie emocjonalne), w razie potrzeby wspomagali indywidualnie dzieci podczas wykonywania zadań, stwarzali okazje do odniesienia sukcesu przez dziecko, monitorowali sposób wykonania zadań i angażowanie się dzieci w zajęcia ..."

"...Każdemu dziecku udzielali kształtującej informacji zwrotnej. Zdaniem większości ankietowanych rodziców (93%) nauczyciele służą ich dziecku radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Nauczyciele realizują podczas bieżącej pracy
zintegrowane działania wspierające dzieci, np. ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i języka, korygowanie złych nawyków, udzielanie pomocy podczas trudności edukacyjnych; wyróżnili kilka mierników efektywności udzielanego dzieciom wsparcia, np. progres w poszczególnych sferach rozwoju, osiąganie przez dzieci sukcesów, zmiany w postawach
i zachowaniu dzieci ..."

"...Zdaniem większości ankietowanych rodziców (93%) zajęcia realizowane dodatkowo w punkcie przedszkolnym są dostosowane do potrzeb i możliwości ich dzieci. Zajęcia te, zdaniem rodziców, przynoszą efekty w postaci rozwoju zdolności, poprawy relacji z rówieśnikami, podniesienia samooceny dziecka, wzrostu motywacji, umiejętności efektywnego
uczenia się, wyeliminowania dysfunkcji, np. wada wymowy i poprawy umiejętności komunikacyjnych.
Nauczyciele dokonują analizy efektów udzielanej pomocy, o czym informują rodziców ..."

bottom of page